KUL MED KIDS

ALLMÄNNA VILLKOR

 

VILLKORENS OMFATTNING
1.1. Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller när KUL MED KIDS (”KUL MED KIDS”) bifirma till GIRLPRENEUR AB tillhandahåller nätbaserade webbtjänster (”Webbtjänsten”) via ”www.KUL MED KIDS.se” eller dit annat riktat domännamn (”Webbplatsen”), till användare i Sverige (”Användaren”).

1.2. Genom registrering av ett användarkonto (”Användarkonto”) ingår Användaren avtal med KUL MED KIDS om rätten att använda Webbtjänsten i enlighet med Användarvillkoren. Användare som registrerar ett Användarkonto intygar i och med registreringen att denne har tagit del av Användarvillkoren och att man förbinder sig att följa dem.

1.3. Endast användare bosatta i Sverige och med svensk postadress äger rätt att använda Webbtjänsten.

WEBBTJÄNSTENS INNEHÅLL OCH KUL MED KIDS ANSVAR
1.4. KUL MED KIDS erbjuder en informations- och mötesplats som innebär att Användaren själv på egen hand via sitt Användarkonto kan ta del av en sk. ”community” för att skapa kontakt med andra föräldrar och diskutera ämnen. Det finns även möjlighet att utan Användarkonto medverka i tävlingar, anmäla sig till nyhetsbrev och använda guiden för aktiviteter samt faciliteter med tillhörande möjlighet att läsa och lämna kommentarer och betyg.

1.5. Den information som återfinns inom ramen för Webbplatsen och Webbtjänsten ska inte uppfattas som hälso- eller sjukvård. KUL MED KIDS tillhandahåller även information från andra företag dit man länkar i bemärkelse att det förutsätts att Användaren inte förlitar sig på Webbtjänsten för att behandla sjukdomar eller skador.

1.6. KUL MED KIDS lämnar ingen garanti för att Användaren kommer att uppnå de av Användaren förväntade eller avsedda målen genom att använda Webbplatsen eller Webbtjänsten. 

ANVÄNDNING OCH TILLGÄNGLIGHET
2.1. KUL MED KIDS ger Användaren rätt att använda Webbtjänsten givet att Användaren till fullo följer vad som angivits i dessa Användarvillkor.

2.2. Rätten att använda Webbtjänsten upplåts av KUL MED KIDS till Användaren som en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att använda Webbtjänsten och det material som presenteras där. Den upplåtna rätten att använda Webbtjänsten omfattar inte rätt att mångfaldiga material i Webbtjänsten eller att för andra förevisa Webbtjänstens innehåll i privata eller publika sammanhang. 

2.3. Licensen upplåts för Användarens personliga och icke-kommersiella bruk.

2.4. Användaren förbinder sig att inte på något sätt använda Webbtjänsten för marknadsföring av varor eller tjänster.

2.5. Användaren skall på Webbplatsen lämna uppgifter i kommentarfälten som är faktabaserad, lättförståelig, etiska, korrekta samt som ej är frånstötande.

2.6. Webbtjänsten får inte användas av barn under 16 år. Användare som är under 18 år ska ha tillstånd från målsman att använda tjänsten. Användare under 18 år erinras om att KUL MED KIDS efter begäran från målsman kan ha skyldighet att tillhandahålla Användarens målsman Inloggningsuppgifter och tillgång till Webbtjänsten.

ANVÄNDARENS FÖRPLIKTELSER
3.1. Användaren får inte låta någon annan använda sitt Användarkonto. 

3.2. När användaren registrerar sig får Användaren sin e-postadress, alternativt användarnamn som sitt användarid och Användaren får välja ett lösenord (”Inloggningsuppgifter”). 

3.3. Användaren ansvarar för att förvara Inloggningsuppgifterna på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om användaren misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till Inloggningsuppgifterna eller Användarkontot skall användaren omedelbart ändra sitt lösenord. 

3.4. Användaren lämnar samtycke till att dessa uppgifter och personuppgifter i övrigt behandlas i enlighet med KUL MED KIDSs Personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen.

3.5. Användaren ska tillse att de uppgifter som lämnas är korrekta och aktuella och förbinder sig att inte teckna mer än ett konto eller att skapa ett konto i någon annans namn. Om Användaren önskar ändra sina Inloggningsuppgifter ska detta meddelas KUL MED KIDS på anvisat sätt med användande av den hos KUL MED KIDS registrerade e-postadressen för Användaren. 

3.6. Användaren ansvarar själv för all utrustning som krävs för att kunna använda Webbtjänsten (dator, programvara, telekommunikationssystem etc.) liksom för de kommunikationskostnader som uppstår vid användning av Webbtjänsten.

3.7. Användaren förbinder sig att inte orsaka skada på varken Webbplatsen eller Webbtjänsten eller den hårdvara som används för driften av Webbplatsen och Webbtjänsten. Användaren ska ersätta KUL MED KIDS för all skada som orsakats av Användaren avsiktligt eller genom vårdslöshet. Användaren är ansvarig för och skall ersätta KUL MED KIDS för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot KUL MED KIDS till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

STÄNGNING, AVREGISTRERING OCH UPPSÄGNING AV KONTO
4.1. Användare som bryter mot Användarvillkoren kan av KUL MED KIDS tilldelas en varning med uppmaning till rättelse. Om Användaren inte snarast vidtar rättelse så äger KUL MED KIDS rätt att stänga och avregistrera Användarens konto. KUL MED KIDS förbehåller sig rätten att därefter stänga av Webbtjänsten och radera Användarens användarkonto, lösenord och all därtill hörande information och alla filer som finns lagrade på Användarens konto och blockera Användarens framtida tillgång till Webbtjänsten.

4.2. KUL MED KIDS förbehåller sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort länkar, publicerad profil, information och kommunikation som strider mot Användarens åtaganden i Användarvillkoren.

4.3. Avtalet gäller tills vidare och KUL MED KIDS äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande med 1 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt och ställas till Användarens registrerade e-postadress.

ÅNGERRÄTT
5.1. Användaren har rätt att avbryta ett avtal om att använda Webbtjänsten oavsett anledning. Om Användaren vill avbryta ett avtal måste denne meddela KUL MED KIDS om att denne vill avbryta en tjänst inom 14 dagar från det datum då avtalet om Webbtjänsten ingicks. 

5.2. För att utöva dessa rättigheter räcker det att Användaren i meddelande till KUL MED KIDS tydligt anger att Användaren avser avbryta ett serviceavtal. Användaren kan meddela KUL MED KIDS genom att skicka ett meddelande till info@kulmedkids.se eller använda Konsumentverkets blankett: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/standardmall-for-information-om-angerratten_konsumentverket_140613.pdf.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL
6.1. Om Användaren, själv eller på uppmaning av KUL MED KIDS skapar innehåll inom ramen för Webbtjänsten (”Användardata”) erhåller KUL MED KIDS en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sublicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Användardata med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen (1960:729). 

6.2. Licensen innefattar en rätt för KUL MED KIDS och ev. underleverantörer att på en aggregerad nivå använda Användardata i statistik samt marknadsföringssyften samt sälja register till företag. Härvid får endast avidentifierade data användas av KUL MED KIDS i sådana syften.

SEKRETESS
7.1. KUL MED KIDS förbinder sig att under avtalstiden och därefter att behandla all Användardata strikt konfidentiellt. KUL MED KIDS förbinder sig att använda Användardata enbart i syfte att fullgöra sina åtaganden avseende Webbtjänsten och inte för något annat ändamål än vad som framgår av Användarvillkoret. KUL MED KIDS förbinder sig vidare att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställd, konsulter eller underleverantörer använder eller avslöjar Användardata för utomstående.

7.2. KUL MED KIDS åtar sig vidare att på betryggande sätt hantera kundregister, lösenord, personuppgifter och därmed jämförliga uppgifter av betydelse för Användaren. När KUL MED KIDS anlitar underleverantörer så åtar sig KUL MED KIDS att tillse att dessa underleverantörer följer samma säkerhetsförfaranden och säkerhetsföreskrifter vad avser dessa uppgifter. 

INTEGRITET
8.1. KUL MED KIDS har, i syfte att skydda sina användares integritet och säkerhet, tagit fram en personuppgiftspolicy som finns tillgänglig via Webbplatsen (”Personuppgiftspolicy”). Alla personuppgifter som KUL MED KIDS tar del av kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftspolicyn som utgör en del av Användarvillkoren. 

8.2. Genom att acceptera Användarvillkoren accepterar Användaren att personliga data används och behandlas i enlighet med KUL MED KIDS Personuppgiftspolicy.

SUPPORT
9.1. KUL MED KIDS tillhandahåller support vid användning av Webbtjänsten genom att via Webbplatsen skicka in kontaktformulär eller förfrågan via support@kulmedkids.se.

INNEHÅLL GENERERAT AV TREDJE MAN
10.1. Dessa Användarvillkor gäller enbart i förhållande till Webbplatsen och Webbtjänsten och omfattar inte andra webbsidor som drivs eller ägs av tredje man. KUL MED KIDS är inte ansvarigt för av KUL MED KIDS eller tredje man tillhandahålla länkar till webbsidor, inbäddat material eller andra resurser som ligger hos annan värdtjänsteleverantör än den KUL MED KIDS använder för Webbplatsen och Webbtjänsten även om sådant material har integrerats i Webbtjänsten eller Webbplatsen.

10.2. Användaren kan från tid till annan ges möjlighet att beställa tjänster eller produkter från tredje man genom Webbplatsen eller Webbtjänsten. KUL MED KIDS är i inget fall part till sådana avtal som sluts mellan tredje man och Användaren, om inte annat uttryckligen anges.

ANSVARSBEGRÄNSNING
11.1. KUL MED KIDS ansvar gentemot Användaren i anledning av dessa Användarvillkor är begränsat till skador som orsakats genom grov vårdslöshet från KUL MED KIDS sida. KUL MED KIDS är i inget fall ansvarigt för indirekt skada.

11.2. Användaren är skyldig att hålla KUL MED KIDS skadeslöst från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot KUL MED KIDS som en följd av Användarens användande av Webbplatsen eller Webbtjänsten.

11.3. KUL MED KIDS garanterar inte att Webbplatsen eller Webbtjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Webbplatsen eller Webbtjänsten ligger nere till följd av underhåll, uppdateringar och tekniska förbättringar eller för att utveckla dess innehåll och/eller layout. KUL MED KIDS förbinder sig att i möjligaste mån informera Användare före underhållsarbeten och uppdateringar.

11.4. KUL MED KIDS garanterar inte eller står bakom riktigheten eller tillförlitligheten i råd, åsikter, yttranden eller annan information, vare sig den har tillgängliggjorts eller distribuerats via KUL MED KIDS, samarbetspartners, andra användare eller någon annan. Användaren accepterar att denne väljer att lita på råd, åsikter, yttranden och annan information på egen risk.

ÖVERLÅTELSE OCH KVITTNING
12.1. KUL MED KIDS har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

12.2. Användaren är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot KUL MED KIDS om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av KUL MED KIDS.

UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN
13.1. Användaren är medveten om att Webbplatsen och Webbtjänsten innehåller material till vilket KUL MED KIDS äger de immateriella rättigheterna och att detta material är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt, databasrättigheter, patenträtt, varumärkesrätt och/eller andra äganderätter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden.

13.2. KUL MED KIDSs affärspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare, kontraktsparters och andra utomstående parter kan också ha ytterligare äganderätt till material på Webbplatsen och inom Webbtjänsten.

ÄNDRINGAR
14.1. KUL MED KIDS har rätt att ändra innehållet på Webbplatsen och i Webbtjänsten utan att i förväg inhämta Användarens godkännande.

14.2. KUL MED KIDS förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. KUL MED KIDS kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom ett meddelande på Webbplatsen eller på annat sätt som KUL MED KIDS finner lämpligt. En ny eller ändrad version av dessa Användarvillkor träder ikraft på och gäller för all användning av Webbplatsen och Webbtjänsten från den dag ändringen anslogs på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen eller Webbtjänsten efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar Användaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller inte.

LAGVAL OCH TVIST
15.1. Dessa Användarvillkor, tillhandahållande av Webbplatsen och Webbtjänsten samt tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller tillhandahållande av Webbplatsen och Webbtjänsten ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller tillhandahållande av Webbplatsen och Webbtjänsten ska avgöras av svensk allmän domstol.

KONTAKT
16.1. Vill Användaren ta kontakt med KUL MED KIDS kan Användaren göra det via e-post på adress som anges på Webbplatsen eller genom kontaktformulär på Webbplatsen.

KUL MED KIDS
www.kulmedkids.se
Stockholm

Dataskyddsombud:
Johanna Laser johanna@kulmedkids.se

1. INTRODUKTION
Den här personuppgiftspolicyn (härefter ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med de uppgifter som vi (Kul med Kids, härefter Kul med Kids) hanterar om dig inom ramen för våra informations- och bokningstjänster på hemsidan (härefter ”Webbtjänsten”). Genom denna Personuppgiftspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Kul med Kids och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Genom att använda Kul med Kids Webbtjänst, godkänner du vår Personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Innan du använder dig av Kul med Kids Webbtjänster är det viktigt att du läser och förstår hela Personuppgiftspolicyn.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. I Webbtjänsten förekommer det personuppgifter som användarnamn, mailadress, telefonnummer, personnummer, betalningsinformation och annan information som du matar in i Webbtjänsten (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

3. VAD ÄR KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER?
Känsliga personuppgifter är bl.a. sådana uppgifter som avslöjar religiös eller filosofisk övertygelse samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (härefter ”Känsliga personuppgifter”). Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Således är det möjligt att en del av de Personuppgifter som du som användare lämnar inom ramen för Webbtjänsten är känsliga personuppgifter och därför kommer att behandlas av Kul med Kids.

4. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL
Vi registrerar, bearbetar och lagrar namn, användarnamn och mailadress. Vi registrerar, bearbetar och lagrar Personuppgifter nödvändiga för betalning av tjänsten. Vi behandlar de Personuppgifter som du lägger in i Webbtjänsten när du använder den eller som du lämnar över telefon eller via e-mail. Vi behandlar Personuppgifter i kommunikations- och marknadsföringssyfte t.ex. information om ny funktionalitet eller driftstopp p.g.a. underhåll i Webbtjänsten. Vi behandlar Personuppgifter på aggregerad nivå för utvärdering och utveckling av tjänsten. Vi behandlar Personuppgifter på aggregerad nivå för att ta fram information för användning i olika externa marknadsföringssammanhang. Vi behandlar Personuppgifter på aggregerad nivå för framtagande av statistik avseende Webbtjänsten såsom svarstider per sida, nedladdningsfel och vilka metoder som används för att bläddra bort från sidan, enhetsinformation såsom ip-adress som används för att ansluta din dator till internet, språkinställningar, browserinställningar, tidszonsinställningar, operativsystem och plattforms- och bildskärmsupplösning samt geografisk information.

5. VEM ÄR ANSVARIG?
Kul med Kids är enligt personuppgiftslagen ansvarig för behandling av personuppgifter i Webbtjänsten och på Webbplatsen och därför personuppgiftsansvarig. De underleverantörer som för Kul med Kids’s räkning behandlar personuppgifter i Webbtjänsten, t.ex. avseende drift och support eller vid bokning av en kurs eller utbildning, är personuppgifts-biträde i personuppgiftslagens mening, se nedan under punkt 8.

6. SAMTYCKE
När du godkänner den här personuppgiftspolicyn så godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter och eventuella Känsliga personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs här. Du godkänner också: – att vi använder cookies och annan teknik,– att vi kan komma att överföra din information till ett tredje land.

7. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Skulle vi behöva ändra i Personuppgiftspolicyn så kommer vi avisera det vid inloggning till Webbtjänsten och på Webbplatsen samt informera om innehållet om de nya villkoren du godkänner.

8. DELANDE AV INFORMATION
Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till vår Webbplats eller Webbtjänst. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via Webbplatsen eller Webbtjänsten. I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnande Personuppgifterna med information från annan. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och att endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

9. ANVÄNDNING AV LÄNKAR
Kul med Kids kan komma att innehålla länkar till andra webbplatser. Om du besöker andra webbplatser så gäller inte längre Kul med Kids användarvillkor. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för dessa webbplatser.

10. VAD HÄNDER NÄR DITT KONTO STÄNGS?
Om ditt konto sägs upp eller avregistreras kommer vi även fortsättningsvis att lagra information som hör till kontot. Detta för att du ska kunna öppna ditt konto igen om du vill det. Vi kommer inte att bevara Personuppgifterna under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera på så sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Om du inte vill att vi ska spara några uppgifter om dig så ber vi att du meddelar oss detta via följande kontaktuppgifter: support@kulmedkids.se.

11. HUR KONTAKTAR JAG ER?
Kul med Kids ansvarar för behandlingen av dina Personuppgifter avseende Webbtjänsten i enlighet med personuppgiftslagen. Du har rätt att kompensationsfritt en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att återkalla ditt samtycke till ytterligare marknadskommunikation. För att få ett utdrag ur vårt register, begära korrigering av eventuellt felaktiga personuppgifter, återkalla ditt samtycke för marknadsföring eller för att få ytterligare information om Kul med Kids personuppgiftsbehandling kan du skicka ett e-postmeddelande till support@kulmedkids.se.

12. SÄKERHET
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Dataskyddsombud:
Johanna Laser johanna@kulmedkids.se